TAFE Queensland

TAFE เป็นสถาบันอาชีวะของรัฐบาลออสเตรเลียที่ใหญ่ที่สุด มีความมั่นคงในเรื่องของสถาบัน ทั้งคุณภาพ ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยาวนานกว่า 130 ปี อาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย สถานที่เรียนกว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย