EAP at IH Brisbane – ALS

IH Brisbane – ALS wants your stay in Australia to be one you will remember all your life. Our friendly staff and teachers will help you achieve your goals, whether for further study in Australia or simply to learn English.

TAFE Queensland

TAFE เป็นสถาบันอาชีวะของรัฐบาลออสเตรเลียที่ใหญ่ที่สุด มีความมั่นคงในเรื่องของสถาบัน ทั้งคุณภาพ ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยาวนานกว่า 130 ปี อาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย สถานที่เรียนกว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย